Nowe wyroki TSUE, czy są korzystne dla frankowiczów?

W ostatnich latach kredyty we frankach szwajcarskich stanowiły temat burzliwych dyskusji i sporów między kredytobiorcami a bankami. W ich sprawie TSUE wydał już kilka decyzji rozstrzygających jedne z najważniejszych kwestii. Czy orzeczenia Trybunału są korzystne dla frankowiczów? Przekonaj się sam.

Wyrok TSUE w sprawie zwrotu kapitału po unieważnieniu umowy

Kwestia dotycząca wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wzbudzała przez pewien czas wiele kontrowersji i była szeroko omawiana przez różnych ekspertów. Decyzja w tej sprawie zapadła 15 czerwca 2023 roku, kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął ostateczną decyzję. W świetle wyroku TSUE dotyczącego wynagrodzenia banku nie ma on prawa domagać się od kredytobiorców opłat za korzystanie z kapitału, gdy umowa kredytowa została unieważniona. Dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach, oznacza to, że po zwrocie pożyczonych środków, ich zobowiązania wobec instytucji finansowej zostają zakończone. Trybunał podkreślił także, że kredytobiorcy mają prawo dochodzić dalszych roszczeń, co może dotyczyć np. bezprawnie pobranych opłat czy też niesłusznie naliczony odsetek.

Decyzja TSUE w sprawie zawieszenia spłaty rat

Orzeczenie w sprawie zawieszenia spłaty rat kredytowych na czas trwania procesu sądowego również zostało wydane przez TSUE 15 czerwca 2023 roku. Dzięki temu wyrokowi osoby posiadające kredyty frankowe są zwolnione z opłacania należności, które mogą być przedmiotem sporu w sądzie. To rozwiązanie zapobiega dodatkowym procesom i ogranicza narastanie roszczeń między stronami.

Orzeczenie TSUE dotyczące obowiązku informacyjnego banków

Kolejny wyrok wydany przez TSUE zapadł 21 września 2023 roku i dotyczył obowiązku informacyjnego banków wobec wszystkich kredytobiorców niezależnie od ich wiedzy ekonomicznej. Wydając decyzję, Trybunał podkreślił, że umowy kredytowe zawierające zarówno uczciwe, jak i nieuczciwe warunki, nie mogą być realizowane, nawet jeśli klauzule abuzywne zostaną z nich usunięte. Orzeczenie to znacznie ułatwia sądom rozstrzyganie spraw dotyczących kredytów frankowych, ponieważ nie mają one obowiązku ponownej analizy klauzul, które są identyczne lub bardzo zbliżone do tych zarejestrowanych w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych UOKiK.

Wyrok TSUE w sprawie terminu przedawnienia i prawa do zatrzymania

W dniach 7 i 14 grudnia 2023 roku TSUE wydał ważne decyzje dotyczące przedawnienia roszczeń banku wobec konsumentów. Sprawa ta wyniknęła z interpretacji uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 roku. Warszawski sąd zwrócił się z 4 pytaniami do TSUE w sprawie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej z Getin Bankiem, którą uznano za nieważną. Mimo że nie został wydany prawomocny wyrok w tej kwestii, bank zastosował prawo zatrzymania świadczenia do momentu zaoferowania przez konsumentów zwrotu kwoty kredytu lub zabezpieczenia roszczenia. Konsumenci argumentowali, że roszczenie instytucji finansowej przedawniło się w 2020 roku, ponieważ trzyletni termin przedawnienia rozpoczął się w chwili złożenia przez nich reklamacji. Bank natomiast twierdził, iż powinien on zacząć biec dopiero w chwili wydania prawomocnego wyroku sądu.

TSUE w swoim wyroku orzekł, że termin przedawnienia roszczeń instytucji finansowej względem klienta nie może rozpoczynać się od dnia, w którym umowa staje się nieważna, a więc zanim wyrok się uprawomocni. Stwierdził on także, iż bank nie ma prawa stosować prawa zatrzymania względem klienta, jeśli miałoby to skutkować utratą odsetek za opóźnienie. Instytucja finansowa nie powinna także samodzielnie weryfikować, czy konsument jest świadomy skutków wysuwanych roszczeń.

Wyroki wydawane przez TSUE zwykle są korzystne dla frankowiczów i zapewniają im niezbędną ochronę przed bezprawnymi działaniami banków. W naszej ocenie orzeczenia Trybunału otwierają przed osobami, które zaciągnęły kredyt we frankach, wiele możliwości domagania się swoich praw przed sądem. Co sądzisz o wyrokach TSUE? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *