Jak wygląda rozprawa apelacyjna w sprawie frankowej?

Po tym, jak kurs franka szwajcarskiego gwałtownie wzrósł, znacząco zwiększając raty dla kredytobiorców, kredyty frankowe stały się przedmiotem licznych sporów sądowych w Polsce. W efekcie na jaw zaczęły wychodzić nadużycia, jakich dopuszczały się banki stosując niedozwolone zapisy w umowach ze swoimi klientami. Wielu z nich wciąż walczy o sprawiedliwość podczas rozpraw zarówno w sądach pierwszej, jak i drugiej instancji.

W jakiej sytuacji dochodzi do rozprawy apelacyjnej w sprawach frankowych?

Rozprawa apelacyjna w sprawie frankowej, podobnie jak inne rozprawy apelacyjne, jest drugim etapem postępowania sądowego po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji. Dochodzi do niej, gdy jedna ze stron procesu nie zgadza się z wyrokiem wydanym przez sąd pierwszej instancji i decyduje się na wniesienie apelacji. Dzieje się tak w sytuacji, gdy strona procesu czuje się niesprawiedliwie potraktowana przez wyrok sądu. Może to dotyczyć wysokości przyznanego odszkodowania, odrzucenia roszczenia o unieważnienie umowy kredytu, lub innych aspektów orzeczenia, które uznaje za niesprawiedliwe lub niezgodne z prawem.

Ponadto apelacja może zostać wniesiona na podstawie zarzutów dotyczących błędów prawnych, które miały miejsce podczas procesu w sądzie pierwszej instancji. Może to obejmować niewłaściwą interpretację przepisów prawa, błędy w procedurze sądowej lub niewłaściwe zastosowanie prawa do ustalonych faktów.

Jak wygląda rozprawa apelacyjna w sprawie frankowej?

Podstawą do rozprawy tego rodzaju, jest wniesienie apelacji. Odbywa się to w ten sposób, że strona niezadowolona z wyroku sądu pierwszej instancji wnosi apelację do sądu wyższej instancji, czyli sądu apelacyjnego. Musi ona zostać złożona w określonym terminie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku i powinna zawierać zarzuty wobec wyroku oraz wskazywać, na czym polegają błędy sądu pierwszej instancji.

Sam przebieg rozprawy nieco różni się od tej, która ma miejsce w sądzie pierwszej instancji. Rozprawa apelacyjna skupia się na analizie dokumentacji sprawy oraz argumentacji stron. Sąd apelacyjny nie przeprowadza ponownego rozpoznania sprawy w zakresie dowodów i faktów (z pewnymi wyjątkami), lecz koncentruje się na ocenie, czy w postępowaniu pierwszoinstancyjnym doszło do błędów prawnych lub proceduralnych.

Jaki może być wynik rozprawy apelacyjnej w sprawie frankowej?

Sąd apelacyjny może podjąć kilka rodzajów decyzji:

  • utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji, jeśli sąd apelacyjny uzna, że wyrok był prawidłowy, może utrzymać go w mocy,
  • zmiana wyroku, jeśli sąd uzna, że doszło do błędów,
  • unieważnienie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, jeśli stwierdzi istotne naruszenie prawa lub procedury.

Oczywiście postanowienie sądu apelacyjnego nie jest czymś, od czego nie można się odwołać. Strona niezadowolona z wyroku może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna ma szansę na przyjęcie, jeśli sprawa ma istotne znaczenie dla porządku prawnego, tj. może wpłynąć na rozwój orzecznictwa, wyjaśnienie wątpliwości prawnych lub zapewnienie jednolitości stosowania prawa. W sprawach frankowych często pojawiają się zagadnienia dotyczące klauzul abuzywnych, waloryzacji kredytów w walutach obcych czy skutków prawnych nieuczciwych warunków umownych, co może być uzasadnieniem znaczenia prawnego.

Podobnie, jak w przypadku rozprawy w sądzie pierwszej instancji, jak i do rozprawy apelacyjnej warto się odpowiednio przygotować. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, takiej jak nasza.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *