Czy kredyt denominowany do franka szwajcarskiego jest w świetle prawa kredytem?

Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego jest tematem budzącym spore emocje. W szczególności dotyczy to kwestii, czy tego rodzaju kredyt jest traktowany jako zobowiązanie walutowe. Postaramy się to wyjaśnić poniżej!

Co to kredyt denominowany?

Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego to rodzaj zobowiązania, gdzie kwota kredytu oraz raty są wyrażone w walucie obcej (w tym przypadku CHF), ale wypłata i spłata odbywają się w naszej walucie krajowej, czyli PLN. Taka konstrukcja umowy kredytowej niesie ze sobą specyficzne ryzyka, głównie kursowe. Dodatkowo, w przypadku znaczącego wzrostu wartości franka w stosunku do złotówki, kredytobiorcy mogą stanąć w obliczu znaczącego wzrostu wartości zadłużenia, co zwiększa obciążenie finansowe. Jest to szczególnie ryzykowne w okresach niestabilności rynków walutowych, gdzie wahania kursów mogą być nieprzewidywalne i gwałtowne.

Stan prawny kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego

Początkowe orzeczenia sądów w Polsce często były niekorzystne dla kredytobiorców, uznając, że saldo zadłużenia w CHF nie ulega zmianie, mimo wahań kursowych. Jednakże, w ostatnim czasie orzecznictwo ewoluowało. Sądy, w tym Sąd Najwyższy, zaczęły przyjmować stanowisko, że rodzaj kredytu determinuje waluta, w jakiej kredyt zostaje wypłacony. Sąd Najwyższy poszedł nawet dalej, wskazując, że sformułowanie umowy w walucie CHF może być tylko „kamuflażem rzeczywistych intencji banku”.

Konsekwencje zaciągnięcia kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego

W praktyce, kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytowe w latach 2001-2011, mogą mieć możliwość dochodzenia nieważności umowy kredytowej lub jej „odfrankowienia”, co oznacza przekształcenie na kredyt złotówkowy. Sądy biorą pod uwagę różne aspekty, takie jak sprzeczność umowy z naturą stosunku prawnego, naruszenie zasady walutowości, nierównomierne rozłożenie ryzyka, czy niedoinformowanie kredytobiorcy o ryzyku walutowym.

Jakie jest stanowisko sądów?

Sądy coraz częściej wskazują, że o rodzaju kredytu nie decyduje to, co jest zapisane w umowie, ale waluta, w jakiej kredyt zostaje wypłacony kredytobiorcy. Wyeliminowanie postanowień abuzywnych w umowach kredytów denominowanych może skutkować unieważnieniem umowy w całości, co jest korzystne dla kredytobiorców. Taka interpretacja sądowa otwiera drogę do bardziej sprawiedliwego traktowania kredytobiorców, którzy zostali wprowadzeni w błąd lub nie byli w pełni świadomi ryzyk związanych z kredytem denominowanym.

Ostatecznie, kredyty denominowane do franka szwajcarskiego w świetle obecnego orzecznictwa sądowego i analizy prawnej mogą być traktowane jako kredyty, ale z wieloma zastrzeżeniami. Warto też pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się ze specjalistami, którzy dokładniej wyjaśnią wszystkie te zawiłe kwestie.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *