Kredyt denominowany a indeksowany do franka szwajcarskiego

Mimo że zobowiązania walutowe (głównie frankowe) nie są już tak często udzielane jak przed laty, kredyt waloryzowany, czyli indeksowany bądź denominowany to wciąż gorący temat. Niestety wielu z kredytobiorców nie wie jaki rodzaj zobowiązania zaciągnęło i z czym się to wiąże. Dzisiaj więc skupiamy się na rzadko omawianej kwestii, czyli kredycie indeksowanym a denominowanym.

Czym jest kredyt indeksowany do franka?

Kredyt indeksowany we frankach to jeden z dwóch popularnych przed laty zobowiązań waloryzowanych udzielanych przez polskie banki. Zasadniczą cechą tego zobowiązania jest to, że mimo że było ono walutowe, kwota kredytu w umowie wyrażona była w rodzimej walucie, czyli złotówkach. W określonym w umowie dniu (bardzo często z datą uruchomienia kredytu) zobowiązanie przeliczane było do waluty obcej zgodnie z obowiązującym kursem. Oznaczało to, że kredytobiorca w momencie podpisania umowy nie wiedział jaka kwota ostatecznie będzie stanowiła podstawę do obliczania rat. Wyrażone one były w walucie obcej, a następnie przeliczane na złotówki według kursu obowiązującego w dniu spłaty. Ogromnym ryzykiem ponoszonym przez kredytobiorcę było to, że nieznana były ostateczna kwota kredytu oraz jego łączne koszty. Rozwiązanie to było korzystne w sytuacji, gdy kurs obcej waluty spadał.

Jak rozumieć kredyt denominowany?

Choć kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego cieszył się sporą popularnością, banki udzielały większej liczbie kredytobiorców zobowiązania denominowane. Oznaczało to, że w umowie saldo kredytu było określone w walucie obcej. Przy tym uruchomienie kredytu odbywało się w walucie krajowej, czyli w naszym przypadku w złotówkach. Podczas zamiany waluty pod uwagę brany był kurs np. franka szwajcarskiego z dnia wydania środków. Oznaczało to, że kredytobiorca, podpisując umowę, nie był pewien, jaka ilość pieniędzy zastanie przelana na jego rachunek – kwota spodziewana, a otrzymana mogły się od siebie znacząco różnić. Ponadto istniało ryzyko, że będzie ona niewystarczająca do zakupu określonej nieruchomości, co wiązało się z koniecznością szukania dodatkowego źródła pieniędzy. Rata kredytu wyrażana była w rodzimej walucie i przeliczana na podstawie aktualnej ceny waluty obcej. W związku z tym kredyt ten także obciążony był ogromnym ryzykiem, kredytobiorca nie wiedział jaką ratę przyjdzie mu spłacać każdego miesiąca i jaki będzie ostateczny koszt zaciągnięcia zobowiązania po jego całkowitym uregulowaniu.

Kredyt denominowany a indeksowany – jak sprawdzić rodzaj zobowiązania?

Jak wspomniano wcześniej, wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy, jaki rodzaj zobowiązania walutowego zaciągnęli. Można jednak sprawdzić to w bardzo łatwy sposób, zerkając do umowy kredytowej. Gdy kwota zobowiązania została wyrażona w niej w złotówkach mamy do czynienia z kredytem indeksowanym, a gdy we frankach szwajcarskich – z kredytem denominowanym. Znajomość rodzaju kredytu jet bardzo ważna podczas dochodzenia roszczeń przed sądem, których powodem jest brak świadomości kredytobiorcy, co do podejmowanego ryzyka, jak i brak transparentności w opisywaniu zasad działania danego kredytu przez banki. Nie ma jednak „lepszego” i „gorszego” typu zobowiązania. W obydwóch przypadkach pomoc ekspertów może pozwolić na uwolnienie od kłopotliwego kredytu, jednak od jego rodzaju uzależniona jest strategia procesowa oraz typ argumentacji przedstawionej przed sądem.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *